logo-tilt

Learn. Build. Unite

Event for better future based on knowledge and technology

 • 4-5 October, Sofia, Bulgaria
 • SEC, Paradise Center

Learn. Build. Unite

Event for better future based on knowledge and technology

 • 4-5 October, Sofia, Bulgaria
 • SEC, Paradise Center

General Conditions

Общи условия за участие в събитието Soft Unit Conference 2019

Моля, прочетете докрай настоящите общи условия, тъй като същите уреждат отношенията между Вас и организаторите на събитието Флай Ивентс ООД във връзка с посещението Ви на събитието. Обърнете внимание, че с присъствието си на събитието Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите общи условия и че сте наясно, че същите са обвързващи в отношенията Ви с организаторите на събитието Флай Ивентс ООД.

 1. Достъпът до събитието е разрешен само за лица, навършили 18 години.
 2. Флай Ивентс ООД се задължава да осигури на гостите достъп до събитиетоосвен при настъпването и действието на форсмажорни обстоятелства.
 3. Посетителите на събитието се задължават да спазват общоприетите норми на поведение на територията на Paradise Center, а именно:
  • Да не внасят оръжие и всички забранени от закона вещества и предмети.
  • Да не внасят храна и напитки в залите.
  • Да не възпрепятстват, по какъвто и да било начин, нормалното провеждане на събитието и да не пречат на останалите гости.
  • Да не увреждат други лица, залите и имуществото в тях, както и имуществото, находящо се на територията на Paradise Center.
 4. Посетителите имат право да присъстват на събитието срещу представяне на валиден билет или покана. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета при закупуване на билет през интернет и ако има разминаване/несъответствия между исканите/заявените от него при покупката и предложените условия, незабавно да уведоми за това съответното длъжностно лице на Флай Ивентс ООД за отстраняване на несъответствието, а ако не го направи, условията/информацията на закупения билет се считат за приети от него.
 5. Флай Ивентс ООД няма задължение да възстанови, преиздаде или компенсира парично за случайно повреден, изгубен или унищожен билет.
 6. Всеки посетител има право да поиска възстановяване на заплатената сума за билет, в случай че събитието не се проведе поради причини, за които отговаря Флай Ивентс ООД.
 7. Всички гости следва да са наясно, че с присъствието си на събитието те дават съгласието си да бъдат заснемани чрез фотографиране, видео или звукозапис от Флай Ивентс ООД и/или нейните партньори. Гостите следва да са наясно, че Флай Ивентс ООД и нейните партньори имат право да използват всички снимки, видео и аудио записи от събитието във връзка с медийно отразяване, промотиране и други търговски дейности. Ако гостът не е съгласен с горепосоченото, същият не трябва да присъства на събитието.
 8. Съгласно действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни видео заснемането представлява обработване на лични данни, тъй като записите позволяват идентифициране на физическите лица. Съгласно указания на Комисията за защита на личните данни „Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.“ С присъствието си на събитието всички посетители дават съгласието си на Флай Ивентс ООД да прави видео записи, чрез което да обработва лични данни на посетителите съобразно посочените в т. 7цели.

 

Terms and Conditions for participation of the event “Soft Unit Conference 2019”

Please read thoroughly these Terms and Conditions as they govern the relationship between you and the organizers of the event Fly Events Ltd. in regard to your participation in the event. Please note carefully that by being present at the event, you clearly confirm that you agree to these terms and conditions and that you are aware that they are binding in respect to your relations with the organizers of the event Fly Events Ltd.

 1. Access to all event venues is only allowed for persons over the age of 18.
 2. Fly Events Ltd. is obliged to provide the participants (guests) access to the Event, except in the event of force majeure.
 3. Visitors to the event are committed to adhering to the generally accepted standards of conduct on Paradise Center’s territory. Visitors are not allowed to:
  • Import weapons and all prohibited by law substances and objects.
  • Import food and drink in the halls.
  • Obstruct the normal conduct of the event in any way and not interfere with other guests.
  • Harm other persons, damage the venues and property in them, as well as the property located on the territory of Paradise Center.
 4. Guest have the right to attend the event upon submission of a valid ticket or invitation.
 5. Fly Events Ltd. shall not be obliged to refund, reissue or compensate in other way for any accidentally damaged, lost or destroyed ticket.
 6. Visitors are eligible to attend the event when given a valid ticket or invitation. The guest is obliged to check the data on the ticket when buying one online and if there is a discrepancy between the requested purchase and the proposed conditions, immediately notify the respective official of Fly Events Ltd. to remove the disparity, and if it does not, the conditions/information of the purchased ticket is deemed accepted by the ticket. Every visitor has the right to request a refund for the ticket amount paid in case the event is not held for reasons attributable to actions of Fly Events Ltd.
 7. All guests of the event must be aware that by entering the event venues they give their consent to be photographed and/or video or audio recorded by Fly Events Ltd. and its affiliates. Guests must also be aware that Fly Events Ltd. and its affiliates have the right to use all photographs and recorded video and audio footage from the event in regard to media coverage, promotions and other commercial activities. If the guest do not wish to be subject to the foregoing, he/she should not enter the event venues.
 8. According to the current European legislation on personal data protection, video recording is considered “processing of personal data”, as the records allow the identification of individuals. According to the guidelines of the Commission for Protection of Personal Data “Citizens must be informed by means of prominently displayed information boards about the use of technical means for monitoring and control of the site without specifying their location. In the event that they have not objected to the controller for the processing of their personal data, it is assumed that they have given their consent within the meaning of the Personal Data Protection Act to their personal data being processed by means of video control means.” With their presence at the event, all visitors give their consent to Fly Events Ltd. to make video recordings and by that to process personal data to the guests according to the objectives set out in item 7.

 

*Тeзи Общи условия са написани в 2 (два) еднообразни двуезични екземпляра на български и английски език – по един за всяка от страните. В случай на несъответствия между текстовете, предимство има текстът на български език.
Thе General Conditions are written in 2 (two) identical bilingual versions in the Bulgarian and the English language – one for each of the parties. In the event of any discrepancies the Bulgarian language version shall prevail.